یخچال و فریزر دوقلو بوش مدل KIR81AF30-GIN81AE30

یخچال و فریزر دوقلو بوش مدل KIR81AF30-GIN81AE30

یخچال و فریزر دوقلو بوش مدل KIR81AF30-GIN81AE30